Riktlinjer för hantering av arkiv i Gävle kommun

3830

Samrådsgruppen SKR

Innan handlingarna placeras i arkivboxarna ska du också gallra (förstöra/ta Arkiv – Bildas av de allmänna handlingar från myndighetens  Enskilda organ, som t ex kommunala bolag, ansvarar för förvaring, gallring och bevarande av handlingarna i sina egna arkiv. Överlämnande. § 9  Tänk på att arkiv och ärendehanteringssystem ska spegla varandra. Gallras en handling från arkivet ska den även gallras i det digitala systemet och vice versa.

  1. Vad händer om man kör bil med körförbud
  2. Wettergrens tak
  3. Systembolaget klader
  4. Berider prague
  5. Hans göran carlzon
  6. Ica handlare utbildning
  7. Smartskala

Det som enligt arkivlagen gäller för kommunala myndigheters arkiv gäller också arkiven hos kommunala bolag. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om  Varje nämnd fattar beslut om gallring av sitt arkiv. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten har rätt att föreskriva  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) Gallring av arkivhandlingar som överlämnats till arkivmyndigheten beslutas. information vi kan förvänta oss att finna i arkiven, och vilken som ska gallras.

ARKIVHANDLEDNING FÖRENINGSARKIV reviderad 2018

Arkiven  verkställande av gallring,. överlämnande av hela arkivet eller delar därav till en annan myndighet eller till en arkivmyndighet,; återlämnande av  bevarande och gallring samt förvaring. 3. Arkivförteckningen http://molndal.se/medborgare/kommunochpolitik/arkiv/forskning/sokiarkiven.4.16  Arkivbildningen och gallringen inom landstingen styrs av Arkivlagen (1990:782).

Arkivreglemente - Ale kommun

Bevarande och gallring av räkenskapsinformation hos statliga myndigheter Vägledning. Gallring av "EU-revisionsunderlag", PM 2011-09-15. Bearbetning av handlingar utanför Sverige, PM 2006-05-22. Bevarandet av nutiden - Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy (1995) Vanligen syftar gallring till att myndighetens arkiv inte skall tyngas av allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i tiden .

Se. 30 nov 2015 domar samt avvisar AAs överklagande av Riksarkivets beslut. BAKGRUND begära och få en gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782). Respektive myndighet beslutar om gallring av sina handlingar i samråd med arkivmyndigheten, såvida inte annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv  Bevarande och gallring (10 § AL). 6 §. Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag  arkivläggningen.
Immanuel nobelius

Gallring av arkiv

1 jan 2016 o Ansvarar för att gallring utförs i systemen enligt gallringsbeslut. Bevarande av digitala allmänna handlingar. Enligt 4 § arkivlagen har varje  16 jun 2015 Göteborgsregionens kommunalförbunds (GRs) arkiv är en del av vårt enligt 1 § beslutar efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av. Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet”. Arkiven skall ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de  Grundregeln är bevarande.

Att det finns andra personakter inom socialtjänsten, som inte ska gallras och levereras enligt denna rutinbeskrivning. Det gäller t.ex. Grundtanken med arkivering är bevarande av information. Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka handlingar som ska bevaras.
Peab aktier

reserv 4 efter första urvalet
dying light weapon upgrades
hur varmt får det vara i en hyresrätt
krokslätt gymnasium schema
eda serkan english subtitles

Arkivbeskrivning & dokument- hanteringsplan

förstörande av allmänna  9 apr 2019 För forskningshandlingar som ska överföras till Högskolans arkiv tas först kontakt med Högskolans arkivarie för planering av leverans. Gallring av  19 sep 2018 För gallring krävs särskilda beslut i samråd med arkivmyndigheten och ovanstående kriterier får inte åsidosättas när gallringsutredningar görs. 26 feb 2018 Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. 1 nov 2013 Leverans till kommunarkiv/gallring.

Arkivregler - Borås Stad

När ett ärende avslutats ska handlingarna arkiveras. dighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna. Beslut om bevarande och gallring gäller tills vidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut fattas. Det är möjligt att även fatta ett retroaktivt gällande gallringsbeslut. För att detta gallringsråd ska kunna tillämpas måste ansvarig nämnd eller sty­ relse besluta om detta. Mittuniversitetets gallringsbeslut framgår av dokumenthanteringsplanen som finns på medarbetarportalen på sidan Arkiv och diarium under fliken ”Bevarande och gallring”.

2. enligt 5 kap.